Samarbete

PFL OCH METAPONTUM

iNTRO

lÅNGSIKTIGT SAMARBETE

Vi har idag ett långsiktigt samarbete med Metapontum grundskola och gymnasium sedan hösten 2015 där vi står för en regelbunden skolpsykologisk tjänst på skolan.

Samarbetet initierades då Metapontum ville använda den skolpsykologiska kompetensen på ett nytt sätt med ökad fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser, grupp och skolnivå samt en för skolan tillgänglig skolpsykologisk tjänst.

Här nedan kan ni se exempel på vad vi har gjort och gör tillsammans med Metapontums elevhälsa utifrån två dimensioner.

ELEVHÄLSOARBETETS GRUND

dE TVÅ DIMENSIONERNA

Hälsofrämjande

Med fokus på frisk- och framgångsfaktorer i det vardagliga skolarbetet

Förebyggande

Att upptäcka hinder och riskfaktorer tidigt för att lättare kunna hantera dessa

Åtgärdande

Att undanröja hinder som uppstått för elevens lärande och utveckling

Skolnivå

Områdesövergripande insatser som hela skolan arbetar med

Gruppnivå

Interventioner kopplat till grupper, klasser eller skolstadier

Individnivå

Insatser som berör specifik elev när hinder har uppstått

Exempel

INSATSER TILLSAMMANS MED METAPONTUM

Föräldracafé

Föräldracafé där elevhälsan träffar föräldrar för information, råd och stöd utifrån samarbetet skola och familj.

 

Studiero och ett positivt klimat i klassen

Insatser på klassnivå för att skapa studiero, ett positivt skolklimat och ökad elevdelaktighet. 

klimat och en ökad skol

Miniföreläsningar till elever

Miniföreläsningar till elever i årskurs 6 till och med gymnasiet om hur hantera de psykologiska utmaningarna när det kommer till lärande i skolan.

 

Samtalsmetodik träning

Kurs tillsammans med specialpedagog som huvudansvarig för lärare och fritidspersonal i ”problemlösning i samarbete” där vi arbetar med en samtalsmetod för elever med utmanande beteenden.

 

EHM - möten

Med specialpedagog som huvudansvarig påbörja en struktur för EHM – elevhälsomöten med syfte att skapa en regelbunden mötesstruktur där vi tar vara på alla skolans kompetenser och arbetar mer hälsofrämjande och förebyggande för eleverna.

 

Skolstress

Arbete med skolstress genom att kartlägga stress i varje klass för adekvata insatser tillsammans med skolpersonal och elever.

 

Elevernas syn på elevhälsa

Involvera eleverna i elevhälsans tillgänglighetsarbete. Här gör vi ett försök att samla in elevernas perspektiv på elevhälsan; vad de skulle önska att veta mer om, vad tycker de om insatserna som erbjuds idag, hur skulle de vilja att elevhälsan utformas för att söka hjälp?

 

Skolpsykologiska bedömningar

Skolpsykologiska bedömningar när ett hinder uppstår för en elev. Dessa bedömningar kan bestå av:

– psykologsamtal med elever, skolpersonal och vårdnadshavare
– klassobservationer
– ta del av befintlig dokumentation och kartläggningar för att komplettera med ett skolpsykologiskt perspektiv
– utredningar kopplat till frågeställning skolform

Skolpsykologiska bedömningarna är först och främst till för att kartlägga skolsituationen och komma med möjliga skolinsatser. Vid behov ser vi också till att hänvisa och kontakta andra enheter för elevens fortsatta mående.

 

Det systematiska kvalitetsarbetet

UTGÅNGSPUNKTER I ETT POTENTIELLT SAMARBETE

Nuläge

I vilket skede befinner ni er i nuläget avseende elevhälsans arbete med skolpsykologiska insatser?

Vad har gjorts tidigare och hur har det fungerat?  Vilka förutsättningar finns för ett  samarbete?

ÖNSKELÄGE

Vilka skolpsykologiska områden upplever ni behöver utvecklas inom era skolor?

Vad är eran målsättning ? Matchar den med tjänsten ovan?

HUR GÖR VI?

Hur planerar vi insatsen avseende metod, att få med samtliga involverade och hålla insatsen vid liv?

Hur ska vi kontinuerligt följa upp arbetet för att veta att vi går i rätt riktning?

HUR BLEV DET?

Hur har arbetsprocessen fungerat? Vad har fungerat väl och vilka är förbättringsområdena?

Här går vi igenom data som framkommit i arbetet och tar ställning till hur vi går vidare.

Välkomna att kontakta oss

För frågor, funderingar och önskemål.
EMAIL
chen@pfl.nu
john@pfl.nu
TEL NR
Chen – 076 879 43 05
John – 070 435 70 53
KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm

Office