PFL TJÄNSTen

När ett hinder uppstår

Intro

Med fokus på tidiga insatser

Vi inom PFL vill stötta lärare, fritidspedagoger och övrig skolpersonal i deras dagliga arbete att skapa goda lärandemiljöer för eleverna. En fördel med att fokusera på det dagliga arbetet är att kunna upptäcka hinder tidigt för att lättare hantera dessa.

I utformande av denna insats arbetar vi med tidiga insatser utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete med skolverkets begrepp ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Tjänsten utgår ifrån ett digitalt kartläggningsmaterial där elevernas fungerande analyseras utifrån olika lärmiljöer i undervisningen, utanför klassrummet och på förskolan.

SYFTE

3 utmaningar vi fokuserar på med denna tjänst

 

g

1. På vilket sätt kan elevhälsan arbeta tillsammans med skolpersonalen för en gemensam strategi av tidiga insatser?

Utifrån en samarbetsinriktad arbetsprocess vill vi implementera ett digitalt kartläggningsmaterial där pedagoger får stöd att kartlägga elevers hinder och behov i olika lärmiljöer utifrån ett skolpsykologiskt och specialpedagogiskt perspektiv.

I den digitala plattformen involverar vi och tar aktivt del av pedagogernas kompetens genom att samla in pedagogernas förslag på tidiga insatser utifrån olika lärmiljöer. Syftet med detta är att systematisera och utvärdera lärarnas erfarenhet av effektiva interventioner för att omvandla dessa till beprövad erfarenhet.

 

2. Hur kan vi göra för att kartlägga vad eleverna behöver för stöd och insatser?

Syftet med det digitala kartläggningsmaterialet är att undersöka elevernas fungerande i relation till de olika kraven i lärmiljöerna. I detta projekt har vi gjort ett försök att binda samman specialpedagogikens relationella perspektiv, skolpsykologins inlärningsteori samt lärarnas empiriska observationer för att undersöka elevernas behov i undervisningen.

Specialpedagogiken och skolpsykologins kompetens har i detta fall utgjort ”skelettet” för kartläggningen med fokus på att definiera olika lärandemiljöer samt att specificera när ett hinder uppstår, hur det yttrar sig i form av studiehindrande beteenden och vad vårat önskeläge är i form av studiefrämjande beteenden.

 

3. Hur gör vi för att utvärdera och följa upp insatserna och försäkra oss om att insatserna ger avsedd effekt?

 

Det digitala kartläggningsmaterialet leder till en sammanställning av  insatser för specifik grupp eller elev. Sammanfattningen är avsedd att fungera som ett administrativt stöd för pedagoger att genomföra och utvärdera interventionerna med elevhälsans hjälp.

På sikt är målsättningen att plattformen ska kunna samla in information på individ, grupp- och skolnivå som exempelvis vilka lärmiljöer hinder brukar uppstå i, vilka elevbehov som är vanligast och hur väl insatserna som föreslagits har fungerat. Detta utgör en god grund för fortsatt systematiskt arbete med tidiga insatser i skolan.

 

Det systematiska kvalitetsarbetet

UTGÅNGSPUNKTER I ETT POTENTIELLT SAMARBETE

Nuläge

I vilket skede befinner ni er i nuläget avseende elevhälsans arbete med tidiga insatser?

Vad har gjorts tidigare och hur har det fungerat?  Vilka förutsättningar finns för ett  samarbete?

ÖNSKELÄGE

Vilka områden upplever ni behöver utvecklas inom era skolor?

Vad är eran målsättning ? Matchar den med tjänsten ovan?

HUR GÖR VI?

Hur planerar och genomför vi samarbetet?

Kan vi öronmärka tid för information och utbildning kopplat till materialet samt konsultation med lokala elevhälsan och pedagogerna?

HUR BLEV DET?

Hur har arbetsprocessen fungerat? Vad har fungerat väl och vilka är förbättringsområdena?

Här går vi igenom data som framkommit i arbetet och tar ställning till hur vi går vidare.

Välkomna att kontakta oss

För frågor, funderingar och önskemål.
EMAIL
chen@pfl.nu
john@pfl.nu
TEL NR
Chen – 076 879 43 05
John – 070 435 70 53
KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm

Office