När ett hinder uppstår i klassrummet


Det här materialet är ett stöd för en elev som hamnat i svårigheter.

Alla svårigheter, oavsett hur omfattande de är, är knutna till tid och rum . När vi beskriver en svårighet finns det alltid ett när och ett var . Vill vi verkligen förstå svårigheten behöver vi som första steg fokusera på dessa frågor:

När och var uppstår ett hinder?
När blir hindret större och när minskar den?
Hur syns hindret?

För att detta ska bli en ingång till förändring behöver vi ta reda på dessa saker utifrån elevens fungerande under en lektion.

Detta gör vi genom att dela upp lektionen i 4 typiska lektionsmoment:


Lektionsinledning

Ämnesgenomgång

Huvuduppgift

Avslut


Eran uppgift blir att utgå ifrån ett specifikt ämne de senaste två veckorna och välja ut de hinder som uppstår inom varje moment.


Klicka här för att starta applikationen

Inledning av lektion
I detta moment kommer eleven in till klassrummet, sätter sig på sin plats och välkomnas av läraren. Eleven tar även del av en kort introduktion om lektionens syfte.

Finns det ett hinder för eleven inom detta moment?

Om någon av nedanstående rutor överensstämmer med eleven skall du klicka på dessa

Under inledning av lektion verkar eleven uppgiven och uttrycker på något sätt att hen inte vill jobba med ämnet.
Eleven verkar inte förstå syftet med lektionen under introduktionen och vad denne ska göra för att komma igång.

Ämnesgenomgången

I ämnesgenomgången tar eleven del av lärarens presentation av frågeställning och syfte med dagens lektion. Klassen går sedan igenom exempel, förklaringar och resonemang tillsammans och eleven har möjlighet att ställa frågor och svara på frågor.

I slutet av ämnesgenomgången presenterar läraren gruppinstruktionen, dvs vad elevernas huvuduppgift är på dagens lektion.

Finns det ett hinder för eleven inom detta moment?

Om någon av nedanstående rutor överensstämmer med eleven skall du klicka på dessa

Eleven kan eller förstår inte lärarens ämnesgenomgång. Ser frågandes ut och deltar inte utan verkar ha gett upp eller gör andra saker som inte är relevanta för stunden.
Eleven förstår inte helklassinstruktionen och det som ska göras framöver.

Lektionens huvuduppgift

Eleven ska, med stöd av läraren, arbeta individuellt med skoluppgifter tex: öva sig i att läsa, skriva och räkna leta efter svar på faktabaserade eller reflekterande frågor.

Eleven ska, med stöd av läraren, arbeta i grupp med skoluppgifter tex: öva sig i att läsa, skriva och räkna leta efter svar på faktabaserade eller reflekterande frågor.

Finns det ett hinder för eleven inom detta moment?

Om någon av nedanstående rutor överensstämmer med eleven skall du klicka på dessa

Finns ett hinder för eleven inom momentet individuellt arbete. Eleven verkar inte komma igång med den individuella uppgiften, gör många misstag och det går långsamt eller undviker att arbeta.
Finns ett hinder för eleven inom momentet grupparbete. Eleven har svårt att arbeta i gruppformat och samarbeta med andra. Exempelvis att det blir missförstånd eleverna emellan och att eleven inte kommer framåt i själva arbetet.

Slutet av lektionen
I slutet av lektionen informeras eleven om att avrunda sin uppgift och plocka undan sitt material. Eleven tar även del av lärarens sammanfattning och utvärdering av lektionen.

Finns det ett hinder för eleven inom detta moment?

Om någon av nedanstående rutor överensstämmer med eleven skall du klicka på dessa

Eleven har svårt för att avsluta sin uppgift eller svårt för att ta del av lärarens summering av lektionen.

Finns det andra hinder under lektionen?

Eleven verkar ha svårt för att fokusera och hålla koncentrationen under en längre arbetsperiod.
Eleven verkar ha svårt för kommunikation och socialt samspel på lektionerna dvs svårt för att förmedla information samt att tolka och ta emot information.

Meny för Extra Anpassningar

I denna del har du möjlighet att få mer information om extra anpassningar för de hinder du valt under tidigare del.

Extra anpassningar

Tas fram på individnivå när en elev riskerar att inte nå målen eller kunskapskraven
Är en stödinsats utöver den vanliga undervisningen men inom ramen av ordinarieundervisning
Kan även vara en stödinsats av mindre karaktär när det kommer till hur mycket och hur länge stödinsatserna ska ges.

För att komma vidare så skall du klicka på under varje hinder.

Uppgiven
Under inledning av lektion verkar eleven uppgiven och uttrycker på något sätt att hen inte vill jobba med ämnet.
Förstår ej syftet
Eleven verkar inte förstå syftet med lektionen under introduktionen och vad denne ska göra för att komma igång.
Ämnesgenomgången
Eleven kan eller förstår inte lärarens ämnesgenomgång. Ser frågandes ut och deltar inte utan verkar ha gett upp eller gör andra saker som inte är relevanta för stunden.
Helklassinstruktionen
Eleven förstår inte helklassinstruktionen och det som ska göras framöver.
Det individuella arbetet
Eleven verkar inte komma igång med den individuella uppgiften, gör många misstag och det går långsamt eller undviker att arbeta.
Grupparbetet
Eleven har svårt att arbeta i gruppformat och samarbeta med andra. Exempelvis att det blir missförstånd eleverna emellan och att eleven inte kommer framåt i själva arbetet.
Avsluta uppgiften
Eleven har svårt för att avsluta sin uppgift eller svårt för att ta del av lärarens summering av lektionen.
Fokus
Eleven verkar ha svårt för att fokusera och hålla koncentrationen under en längre arbetsperiod.
Socialt
Eleven verkar ha svårt för kommunikation och socialt samspel på lektionerna dvs svårt för att förmedla information samt att tolka och ta emot information.
Anpassning för positiv upplevelse av skolgång
En elev som har upplevt många skolmotgångar kan hamna i en ond spiral. Eleven börja tvivla på sin akademiska förmåga som i sin tur leder till att man undviker eller presterar sämre som i sin tur bekräftar elevens upplevelse av att vara osmart. Här nedan finner ni extra anpassningar för att hjälpa eleven att komma ur denna negativa spiral utifrån kategorierna beröm och uppmuntran, ökad motivation och om konflikter uppstår

Nedan listas en tabell med de extra anpassningar som kan tillämpas för att ge eleven en positiv upplevelse av skolgången

Välj ut de du anser är intressanta och troligtvis kommer att genomföra genom att klicka på ikonen till vänster om varje extra anpassning.

När du är klar med dina val väljer du därefter spara för att komma tillbaka till huvudmenyn för extra anpassningar

Beröm och uppmuntran
Beröm och uppmuntra eleven så fort denne visar upp önskvärda ageranden.  
Använd mer beröm och uppmuntran än tillsägelser för att samla på lyckanden och vända på den negativa spiralen.  
Använd beskrivande uppmuntran för att det ska lotsa eleven vidare i arbetet. Exempelvis ” Vad du har förbättrat ditt skrivande! Användning av stödmallen har verkligen gett resultat."  
För ökad motivation
Tydliggör vad målet är för dagens lektion och vad eleven behöver göra för att nå målet  
Ge eleven möjlighet att välja inom ramen av det som ska genomföras av lektion. Exempelvis val av uppgift om det finns flera, vad för slags material som kan användas och var eleven kan sitta.  
Bryta ner de nya momenten i mindre konkreta delmoment för att eleven ska förstå vad som ska genomföras  
Egen bänk/ avgränsad plats med sitt skolmaterial  
Ge eleven möjlighet att vara aktivt deltagande ex i form av att svara på frågor, lösa ett problem och fullfölja huvuduppgift.  
Om konflikter uppstår
Ha regelbundna samarbets- och lösningsinriktade samtal med eleven om hur lösa problemet  
Tydliggöra klassrumsregler på förhand för eleven  
Om problembeteenden uppstår konstatera överträdelse på ett lugnt och tydligsätt  
Inleda ökat samarbete med föräldrar i form av exempelvis loggbok för att beskriva elevens utveckling, framsteg och hinder.  
Spara
Anpassning för uppmärksamhet och fokus
Om ett hinder finns kopplat till uppmärksamhet kan det yttra sig i form av att eleven har svårt att koncentrera sig. Tecken på detta är runtomkring som distraherar, missar detaljer, dagdrömmer sig bort, kort fokusspann och svårt att göra saker som innehåller flera moment. Här nedan finner ni extra anpassningar som kan prövas för ökad fokus utifrån de fyra kategorierna fysiska miljö, känslighet för sinnesintryck, kort uthållighet och bemötande.

Nedan listas en tabell med de extra anpassningar som kan tillämpas för att öka uppmärksamheten/fokus på eleven.

Välj ut de du anser är intressanta och troligtvis kommer att genomföra genom att klicka på ikonen till vänster om varje extra anpassning.

När du är klar med dina val väljer du därefter spara för att komma tillbaka till huvudmenyn för extra anpassningar

Om uthålligheten är kort
Kortare arbetspass
Bryta ner arbetsuppgifterna i mindre delmoment
Tillåta korta avbrott/ paus för eleven (ex att ställa sig upp för pausgympa
Tidshjälpmedel som timer, timglas
Uppgifter på papper istället för tjocka böcker
Ge feedback ofta och håll instruktioner kortfattade
För den fysiska miljön
Sitta nära läraren
Plocka bort överflödigt material i klassrum
Egen bänk/ avgränsad plats med sitt skolmaterial
Egen bänk/ avgränsad plats med sitt skolmaterial
Minska platsbyten
Bemötande
Mer beröm och uppmuntran än tillsägelser
Beröm omedelbart när eleven uppvisar ett gott beteende
Tydliggör klassrummets regler och konsekvenser på förhand
Om problembeteende uppstår konstatera överträdelse på ett lugnt och tydligt sätt
Om känslig för sinnesintryck
Använda ex hörselkåpor eller elektronik för att lyssna på musik
Skärmvägg
Bolldyna eller sittkudde
Skriva med dator istället för penna
Stressboll, få rita eller ha något i handen medan hen jobbar
Spara