Tillsammans

insatser UTFORMAT FÖR CARL JOHANSKOLAN

iNTRO

Många faktorer som påverkar

Att arbeta systematiskt med elevhälsoinsatser för lärande och psykisk hälsa innebär att man måste ta hänsyn till flera faktorer.

De 4 områden som vi har valt att fokusera på i Tillsammans är 1) elevernas upplevda skolstress 2) att främja diskussion, utveckla färdigheter och öka elevernas baskunskaper om psykisk hälsa och ohälsa 3) ta reda på vilka dem vänder sig till när de behöver hjälp samt 4) hur tar vi vara på elevernas perspektiv för att förstå vad som är viktigt för dem och forma insatserna efter det?

Här nedan kan ni ta del av vårat upplägg för högstadiet på Carl Johanskolan utifrån elevhälsoarbetets två dimensioner.

 

ELEVHÄLSOARBETETS GRUND

dE TVÅ DIMENSIONERNA

Hälsofrämjande

Med fokus på frisk- och framgångsfaktorer i den dagliga skolgången

Förebyggande

Att upptäcka hinder och riskfaktorer tidigt för att lättare kunna hantera dessa

Åtgärdande

Att undanröja hinder som uppstått för elevers lärande och utveckling

Skolnivå

Områdesövergripande insatser som hela skolan arbetar med

Gruppnivå

Interventioner kopplat till särskilda grupper eller klasser

Individnivå

Insatser som berör specifik elev 

Överblick 

TILLSAMMANS INSATSER PÅ CARL JOHANSKOLAN 

INFORMATION OM ELEVHÄLSOTEAMET - VAD KAN MAN FÅ FÖR HJÄLP SOM ELEV?

Varför: För att öka chanserna till att elever söker hjälp är det viktigt att de får information om vad man kan få för slags hjälp, hur man kan ta kontakt samt vilka elevhälsoteamet är.

Insats: Elevhälsoteamet går ut till klasserna och gör en presentationsrunda. En informationsposter kommer att finnas tillgänglig på hemsidan för utskrift samt att sätta upp i skolan.

För vilka: Hela högstadiet och med särskild betoning på årskurs 7 pga den stora förändringen med ny skola, klass, lärare och klasskamrater. 

När: Början av terminen 2019 och därefter 1 gång per läsår.

 

 

INFORMATION OM VAD PSYKISK HÄLSA ÄR OCH HUR LÄRANDE OCH PSYKISK HÄLSA HÄNGER IHOP

 

Varför:  Det finns många föreställningar om vad psykisk hälsa är.  I Tillsammans behöver vi utgå ifrån en gemensam definition av psykisk hälsa. Eftersom vi arbetar med detta inom skolan behöver vi också klargöra hur lärande och psykisk hälsa hänger ihop.

Insats: 3 informationsklipp har gjorts för att tydliggöra 1) Vad är psykisk hälsa? 2) Hur hänger lärande och psykisk hälsa ihop? samt 3) Vad har vi i Tillsammans valt att fokusera på?

För vilka: Elever, vårdnadshavare, skolpersonal och andra lokala aktörer som arbetar med barn och unga.

Klicka här för klippen

 

HUR UPPLEVER VÅRA ELEVER PÅ CARL JOHANSKOLAN SKOLSTRESS?


Varför:
 I Folkhälsomyndighetens senaste rapport (2018) om psykisk ohälsa så lyfts det fram att skolstressen ökat bland elever i nedre tonår. Vi vill därför ta reda på hur våra elever upplever skolstress.

Insats: Ett stressformulär används där eleverna svarar anonymt och får svara på frågor om hur stress påverkar ens vardag. För att följa upp formulärsvaren såg vi även till att ställa 2 öppna följdfrågor per elev för att ta reda på mer utifrån elevernas perspektiv.

För vilka: Alla elever från årskurs 6-9

När: Formuläret fylldes i  under vårterminen 2018 som en mätning före insatsen Tillsammans.

Formuläret kommer att fyllas i igen under slutet av vårterminen 2019 som en mätning efter första läsårets insatser i Tillsammans.

 

 

 

VILKA VÄNDER SIG ELEVERNA TILL OM DE BEHÖVER HJÄLP?

Varför: Att ta reda på vilka eleverna vänder sig till vid hjälpsökande kan öka vår förståelse för vad vi ska fokusera på i Tillsammans och hur elevhälsoinsatserna kan utformas.

Insats: Ett formulär används för att ta reda på vilka eleverna söker hjälp hos om de 1) är stressade 2) mår psykiskt dåligt 3) blir utsatta i skolan.

För vilka: Alla elever från årskurs 6-9

När: Formuläret fylldes i under vårterminen 2018 som en mätning före insatsen Tillsammans.

Formuläret kommer att fyllas i igen under slutet av vårterminen 2019 som en mätning efter första läsårets insatser i Tillsammans.

 

 

YOUTH AWARE OF MENTAL HEALTH (YAM)

 

Varför: YAM är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter samt bidrar till ökad kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. YAM har visat sig vara effektiv i en vetenskaplig studie med cirka 10 000 elever i tio EU-länder. För mer info…

Insats: Programmet leds av utbildade instruktörer som träffar varje klass under fem lektionstimmar uppdelat på 3 tillfällen under 3 veckor.  

För vilka: Årskurs 8. Första året av Tillsammans insatser kommer YAM även genomföras med årskurs 9 .

När: I slutet av höstterminen 2018 för årskurs 8. I slutet av vårterminen 2019 för årskurs 9.

 

 

RÅD OCH STÖD FÖR ATT STÖTTA ELEVERS MÅENDE I SKOLVARDAGEN

Varför: När stressformuläret delades ut fick elever svara på ett antal följdfrågor om situationer som de upplevde som stressiga. Vi har sammanställt dessa och formulerat konkreta tips som man kan prova att använda för att hantera situationerna.

Insats: De konkreta tipsen finns tillgängliga som digitala broschyrer på hemsidan som man kan ta del av.

För vilka: Högstadieelever, skolpersonal, föräldrar och andra lokala aktörer som arbetar med barn och unga.

Klicka här för materialet

 

 

ÄMNESÖVERGRIPANDE VECKA MED FOKUS PÅ PSYKISK HÄLSA I SKOLAN

 

Varför: Vi vill utöka elevernas involvering och inflytande när det kommer till skolans arbete med psykisk hälsa. Att ta del av deras perspektiv ökar chanserna till att skapa goda elevhälsoinsatser för eleverna.

Insats: Psykisk hälsa i skolan kommer vara temat för 2019:s ämnesövergripande vecka där eleverna kommer få välja ett område inom ämnet som de vill fördjupa sig inom.

För vilka: Alla elever

När: Vecka 21 vårterminen 2019

 

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Insatserna ovan är skapade utifrån en analys av Carl Johanskolans tidigare och nuvarande elevhälsoinsatser. Med andra ord är Tillsammans insatserna ett tillägg till de goda insatser som redan finns och de som arbetar dagligen på skolan för elevernas lärande och mående.

Det kan vara lätt att tro att psykisk hälsa är något som bara kurator eller psykolog arbetar med. Men elevers mående i skolan är förstås hela skolans angelägenhet! För att ta del av vilka team som finns inom skolan klicka här.

Välkomna att kontakta oss

För fler frågor och funderingar.

EMAIL

chen@pfl.nu

TEL NR

Chen – 076 879 43 05

KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm
Share This