TILLSAMMANS

VI SOM ÄR EN DEL AV TILLSAMMANS

iNTRO

vI ÄR MÅNGA!

Det kan vara lätt att tro att psykisk hälsa är något som bara kuratorer eller psykologer jobbar med. Men elevers mående i skolan är förstås hela skolans angelägenhet! I Tillsammans märker vi att det är många som gör goda insatser för elevers lärande och mående i skolan.

Här nedan kommer en presentation av de olika teamen som arbetar i Tillsammans.

De nya teamen

TEAM SOM UTFORMATS FÖR INSATSEN TILLSAMMANS

LEDNINGSGRUPPEN

Ledningsgruppen består av skolpsykolog Chen Yu Lam, elevhälsochef Ann – Helene Kristoffersson, folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson och rektor Göran Nilsson.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för Tillsammans där vi arbetar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet och frågorna var är vi, vart ska vi, hur gör vi och hur blev det.

 

PSYKOLOGTEAMET

Psykologteamet består av legitimerade psykologerna Chen Yu Lam och Emma Högberg. De ansvarar för att lägga fram förslag på psykologisk metodik, innehåll, genomförande samt uppföljning.

Insatserna har bland annat bestått av val av formulär, tolkning av elevernas formulärsvar samt att utforma konkreta råd och tips för att stötta elevernas mående i skolvardagen.

 

YAM - INSTRUKTÖRERNA

YAM – instruktörerna består av skolkurator Carina Paulsson, skolsköterska Eva Birath, skolpsykolog Chen Yu Lam samt Närhälsans sjuksköterska Kristina Norberg.

De ansvarar för att genomföra insatsen Youth Aware of Mental Health (YAM) som är en hälsofrämjande och förebyggande insats för att stärka psykisk hälsa hos skolelever. Insatsen kommer att genomföras för alla årskurs 8:or. Under  det första året av Tillsammans insatser kommer YAM genomföras i årskurs 9 också.

ELEVTEAMEN

Elevteamet var från början samtliga elever på Carl Johanskolan då alla elever fick svara på två formulär om skolstress och var de söker hjälp om det skulle behövas.

Nu består elevteamen av flera mindre elevgrupper som bland annat kommer bidra med sina perspektiv under den ämnesövergripande veckan (vecka 21 under vårterminen 2019) med fokus på Psykisk hälsa i Skolan.

ordinarie team

TEAM SOM JOBBAR DAGLIGEN PÅ SKOLAN FÖR ELEVERNAS LÄRANDE OCH MÅENDE

SKOLPERSONALEN PÅ CARL JOHANSKOLAN

Högstadiets skolpersonal med mentorer, ämneslärare och övrig skolpersonal är förstås en mycket viktig del i arbetet med elevernas psykiska hälsa i skolan.

Det viktigaste bidraget är deras dagliga arbete med att stötta och utveckla eleverna i sitt lärande och mående. I Tillsammans har skolpersonalen även hjälpt till med att samla in formulärsvar. Under läsåret kommer de arbeta vidare med att bygga goda skolrelationer tillsammans med eleverna bland annat genom den övergripande samtalsrutinen som kommer införas om ett hinder uppstår för en elev.

ELEVHÄLSOTEAMET

Högstadiets ordinarie elevhälsoteam består av rektor Göran Nilsson,  specialpedagog Eva Arvidsson, speciallärare Annica Leffler och Anita Larsson, skolkurator Carina Paulsson, skolsköterska Eva Birath, barn- och ungdomssamordnare Malin Brännström samt studievägledare…

Elevhälsoteamet stöttar skolan kontinuerligt under läsåret med sina olika perspektiv för att förstå hur lärande och hälsa hänger ihop och vad för insatser man kan prova.

Efter formulärsvaren i Tillsammans kom vi fram till att göra presentationen av elevhälsoteamet ännu tydligare genom att elevhälsoteamet går ut till samtliga årskurser (särskilt viktigt i årskurs 7) varje läsår för att presentera vad för stöd vi kan erbjuda till eleverna.

TRYGGHETSTEAMET

Trygghetsteamet på Carl Johanskolan består av rektor Göran Nilsson, skolkurator Carina Paulsson samt…

Alla elever ska kunna känna sig trygga i skolan. Trygghetsteamet hjälper skolan att arbeta förebyggande och åtgärdande mot kränkande behandling. De hjälper till att skapa tidiga insatser för en trygg skolmiljö och hitta möjliga lösningar på akuta situationer som uppstått.

SAMARBETEN

ANDRA VIKTIGA LOKALA AKTÖRER UTANFÖR SKOLA

I Tillsammans vill vi även lyfta fram vikten av att samverka med andra lokala aktörer utanför skolan för elevernas bästa. Det kan exempelvis vara att skapa en gemensam handlingsplan för hur vi möter upp elever när det kommer till psykisk hälsa och ohälsa eller att uppdateras om de olika lokala aktörernas insatser för att vägleda elever och familjer till rätt enhet efter kartläggning.

KABYSSEN
FÖRÄLDRAR/ VÅRDNADSHAVARE
UNGDOMSMOTTAGNINGEN
SOCIALTJÄNSTEN
FAMILJECENTRALEN
NÄRHÄLSAN

Välkomna att kontakta oss

För fler frågor och funderingar.
EMAIL
chen@pfl.nu
TEL NR
Chen – 076 879 43 05
KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm
Share This