Här är ett litet utdrag från de många många undersökningar som finns som pekar på att kvaliteten på lärarnas relationer till sina elever har stor inneboende kraft:

– I en undersökning i USA fann man att de flesta elever som kom ihåg en bra lärare, rapporterade att relationen till läraren hade präglats av passion, engagemang och meningsfullhet och att relationen hade känts viktig för dem (Resnick et al., 1997).

– Om lärare ger sina elever mer uppmärksamhet för dem som personer och deras intressen, sjunker deras störande beteenden och mer harmoniska, läro-orienterade relationer utvecklas till läraren (Mashburn et al., 2008).

– Om högpresterande tonåringar får en känsla av isolation från läraren så kan detta sänka energin för studierna och t.om sänka resultaten på deras iq test, medan deras irrationella, risktagande beteenden ökar (Baumeister, Twenge, & Nuss, 2002).

– Att bygga förtroendefulla relationer till eleverna och ha medkänsla och respekt för dem är en påverkansfaktor med stora effekter i avseende till elevers lärande (Hattie, 2009)

Och här är data på hur det ser ut när man tittar på verkliga situationer:

-Majoriteten av eleverna interagerade med sin lärare färre än 4ggr per timme och i de flesta fall var dessa interaktioner endast lydnadsinriktade (NICHD 2005).

– Om det fanns instruktionella interaktioner hade dessa ofta karaktären att eleven skulle ge rätt svar på en fråga snarare än att eleven tillsammans med läraren analyserade, resonerade och löste problemet (NICHD 2005).

– 85% av elevernas tillfällen till lärande ges i storgrupp, vilket pekar på bristen på smågruppsinstruktioner där fler relationsbyggande en-till-en instruktioner mellan lärare-elev finns att tillgå(NRC 2002).

Psykologen och professorn Robert C Pianta för fram att relationen mellan lärare-elev är den absolut enskilt största faktorn i klassrummet för hur elevernas potential kan frigöras.

Intressant nog har Pianta ur sin forskning tagit fram ett program med fyra punkter för hur relationen mellan lärare-elev kan utvecklas positivt:

1.Lärarnas medvetenhet om hur deras relationer till sina elever ser ut måste höjas.

2. Åtkomst till stöd och coachning för lärarna gällande relationsbygget måste finnas.

3.Att lärarna regelbundet får ta del om feedback om sina interaktioner med eleverna.

4.En bra målbild om i vilka situationer lärarnas bör sätta in energi för att förändra relationerna till eleverna.

Piantas ideer har fått formen av ett program som i USA kallas för ”My Teaching Partner”. Vill ni veta mer så se den bifogade videon här nedan.

PFL-Gänget

Share This