SAMARBETE

PFL OCH KARLSBORGS KOMMUN

iNTRO

lÅNGSIKTIGT SAMARBETE

Vi har idag ett långsiktigt samarbete med Karlsborgs kommuns skolor sedan hösten 2016 där vi står för en regelbunden skolpsykologisk tjänst inom Karlsborgs Barn- och elevhälsa.

Samarbetet initierades då Karlsborgs elevhälsa ville använda den skolpsykologiska kompetensen på ett nytt sätt med ökad fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser, grupp- och skolnivå samt en för skolan tillgänglig skolpsykologisk tjänst.

Här nedan kan ni se exempel på vad vi har gjort och gör tillsammans utifrån två dimensioner.

ELEVHÄLSOARBETETS GRUND

dE TVÅ DIMENSIONERNA

Hälsofrämjande

Med fokus på frisk- och framgångsfaktorer i det vardagliga skolarbetet

Förebyggande

Att upptäcka hinder och riskfaktorer tidigt för att lättare kunna hantera dessa

Åtgärdande

Att undanröja hinder som uppstått för elevens lärande och utveckling

Skolnivå

Områdesövergripande insatser som hela skolan arbetar med

Gruppnivå

Interventioner kopplat till grupper, klasser eller skolstadier

Individnivå

Insatser som berör specifik elev när hinder har uppstått

Exempel

INSATSER TILLSAMMANS MED KARLSBORGS KOMMUN

SKOLPSYKOLOGISKA KONSULTATIONER

Vi har öronmärkt tid för att finnas tillgängliga som skolpsykologiskt bollplank och ge råd och stöd till pedagoger och skolpersonal i det dagliga arbetet ute på skolorna.

 

 

STUDIERO OCH ETT POSITIVT KLIMAT I KLASSEN

Insatser på klassnivå för att skapa studiero, ett positivt skolklimat och en ökad skoldelaktighet hos eleverna.

 

 

SAMBANDET LÄRANDE OCH PSYKISK HÄLSA

I denna insats har vi utgått ifrån elevernas perspektiv där samtliga elever i årskurs 6 till och med årskurs 9 fått fylla i 2 formulär som handlar om stress och vem eleverna vänder sig till om de vill söka hjälp.

Utifrån formulärresultaten kommer elevhälsoteam, skolpersonal och elever tillsammans skapa skolinsatser för god psykisk hälsa hos eleverna.

 

 

PSYKOLOGI FÖR ASSISTENTER

Utbildning och konsultation för assistenter som arbetar med elever i behov av särskilt eller extraordinärt stöd. Här arbetar vi med att ge råd och stöd utifrån ett elevhälsoperspektiv och skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för detta viktiga arbete. 

 

 

SKOLPSYKOLOGISKA BEDÖMNINGAR

Skolpsykologiska bedömningar när ett hinder uppstår för en elev. Dessa bedömningar kan bestå av:

– psykologsamtal med elever, skolpersonal och vårdnadshavare
– klassobservationer
– ta del av befintlig dokumentation och kartläggningar för att komplettera med ett skolpsykologiskt perspektiv
– utredningar kopplat till frågeställning skolform

Skolpsykologiska bedömningarna är först och främst till för att kartlägga skolsituationen och komma med möjliga skolinsatser. Vid behov ser vi också till att hänvisa och kontakta andra enheter för elevens fortsatta mående.

 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet

UTGÅNGSPUNKTER I ETT POTENTIELLT SAMARBETE

Nuläge

I vilket skede befinner ni er i nuläget avseende skolpsykologiska insatser?

Vad har gjorts tidigare och hur har det fungerat?  Vilka förutsättningar finns för ett  samarbete?

ÖNSKELÄGE

Vilka skolpsykologiska områden upplever ni behöver utvecklas inom era skolor?

Vad är eran målsättning ? Matchar den med tjänsten ovan?

HUR GÖR VI?

Hur planerar och genomför vi samarbetet?

Kan vi öronmärka tid för hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser?

HUR BLEV DET?

Hur har arbetsprocessen fungerat? Vad har fungerat väl och vilka är förbättringsområdena?

Här gör vi en utvärdering av insats och tar ställning till hur vi går vidare.

Välkomna att kontakta oss

För frågor, funderingar och önskemål.
EMAIL
chen@pfl.nu
john@pfl.nu
TEL NR
Chen – 076 879 43 05
John – 070 435 70 53
KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm

Office

Share This