PFL TJÄNSTEN

PFL SOM EN DEL AV ERAN ELEVHÄLSA
iNTRO

lÅNGSIKTIGA SAMARBETEN

Ett långsiktigt samarbete med PFL bygger på att vi tillsammans kommer fram till vad målsättningen är med den skolpsykologiska tjänsten.

Utifrån PFL:s vision och drivkraft vill vi rikta den skolpsykologiska kompetensen mot ett ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser, på grupp- och skolnivå samt en för skolan tillgänglig skolpsykologisk tjänst.

Här nedan presenterar vi exempel på samarbeten vi gör och har gjort tillsammans med skolor utifrån elevhälsoarbetets två dimensioner samt  viktiga frågor att ta ställning till inför ett samarbete. 

ELEVHÄLSOARBETETS GRUND

dE TVÅ DIMENSIONERNA

Hälsofrämjande

Med fokus på frisk- och framgångsfaktorer i det vardagliga skolarbetet

Förebyggande

Att upptäcka hinder och riskfaktorer tidigt för att lättare kunna hantera dessa

Åtgärdande

Att undanröja hinder som uppstått för elevens lärande och utveckling

Skolnivå

Områdesövergripande insatser som hela skolan arbetar med

Gruppnivå

Interventioner kopplat till grupper, klasser eller skolstadier

Individnivå

Insatser som berör specifik elev när hinder har uppstått

Exempel

INSATSER TILLSAMMANS MED nuvarande skolor

FÖRÄLDRACAFE

Föräldracafé där elevhälsan träffar föräldrar för information, råd och stöd utifrån samarbetet skola och familj.

 

 

STUDIERO OCH ETT POSITIVT KLIMAT I KLASSEN

Insatser på klassnivå för att skapa studiero, ett positivt skolklimat och en ökad skoldelaktighet hos eleverna.

 

 

MINIFÖRELÄSNINGAR TILL ELEVER

Miniföreläsningar till elever i årskurs 6 till och med gymnasiet om hur hantera de psykologiska utmaningarna när det kommer till lärande i skolan.

 

 

TRÄNING I SAMTALSMETODIK

Kurs tillsammans med specialpedagog som huvudansvarig för lärare och fritidspersonal i ”problemlösning i samarbete” där vi arbetar med en samtalsmetod för elever med utmanande beteenden.

 

 

SAMBANDET LÄRANDE OCH PSYKISK HÄLSA

I denna tjänst har vi utgått ifrån elevernas perspektiv där samtliga elever i årskurs 6 till och med årskurs 9 fått fylla i 2 formulär som handlar om stress och vem eleverna vänder sig till om de vill söka hjälp.

Utifrån formulärresultaten kommer elevhälsoteam, skolpersonal och elever tillsammans skapa skolinsatser för god psykisk hälsa hos eleverna.

 

 

PSYKOLOGI FÖR ASSISTENTER

Utbildning och konsultation för assistenter som arbetar med elever i behov av särskilt eller extraordinärt stöd. Här arbetar vi med att ge råd och stöd utifrån ett elevhälsoperspektiv och skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för detta viktiga arbete. 

 

 

EHM - MÖTEN

Med specialpedagog som huvudansvarig påbörja en struktur för EHM – elevhälsomöten med syfte att skapa en regelbunden mötesstruktur där vi tar vara på alla skolans kompetenser och arbetar mer häslofrämjande och förebyggande för eleverna.

 

 

ELEVERNAS SYN PÅ ELEVHÄLSA

Involvera eleverna i elevhälsans tillgänglighetsarbete. Här gör vi ett försök att samla in elevernas perspektiv på elevhälsan; vad de skulle önska att veta mer om, vad tycker de om insatserna som erbjuds idag, hur skulle de vilja att elevhälsan utformas för att söka hjälp?

 

 

SKOLPSYKOLOGISKA BEDÖMNINGAR

Skolpsykologiska bedömningar när ett hinder uppstår för en elev. Dessa bedömningar kan bestå av:

– psykologsamtal med elever, skolpersonal och vårdnadshavare
– klassobservationer
– ta del av befintlig dokumentation och kartläggningar för att komplettera med ett skolpsykologiskt perspektiv
– utredningar kopplat till frågeställning skolform

Skolpsykologiska bedömningarna är först och främst till för att kartlägga skolsituationen och komma med möjliga skolinsatser. Vid behov ser vi också till att hänvisa och kontakta andra enheter för elevens fortsatta mående.

 

 

SKOLPSYKOLOGISKA KONSULTATIONER

Vi har öronmärkt tid för att finnas tillgängliga som skolpsykologiskt bollplank och ge råd och stöd till pedagoger och skolpersonal i det dagliga arbetet ute på skolorna.

 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet

UTGÅNGSPUNKTER I ETT POTENTIELLT SAMARBETE

Nuläge

I vilket skede befinner ni er i nuläget avseende skolpsykologiska insatser?

Vad har gjorts tidigare och hur har det fungerat?  Vilka förutsättningar finns för ett  samarbete?

ÖNSKELÄGE

Vilka skolpsykologiska områden upplever ni behöver utvecklas inom era skolor?

Vad är eran målsättning ? Matchar den med tjänsten ovan?

HUR GÖR VI?

Hur planerar och genomför vi samarbetet?

Kan vi öronmärka tid för hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser?

HUR BLEV DET?

Hur har arbetsprocessen fungerat? Vad har fungerat väl och vilka är förbättringsområdena?

Här gör vi en utvärdering av insats och tar ställning till hur vi går vidare.

Välkomna att kontakta oss

För frågor, funderingar och önskemål.
EMAIL
chen@pfl.nu
john@pfl.nu
TEL NR
Chen – 076 879 43 05
John – 070 435 70 53
KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm

Office

Share This